Σύστημα Ποιότητας

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τους ποιοτικούς στόχους, τα αποτελέσματα ελέγχου, την ανάλυση δεδομένων, τις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες και τον έλεγχο της διαχείρισης, προκειμένου να διατηρηθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

ISO 9001:2015

Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές δίκαιης πρακτικής διανομής ιατρικών προϊόντων ΔΥ8 / 1348/04.

© 2020 by Medinet Ltd.